Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jasmine Laser Clinics

Jasmine Laser Clinics hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden:

 1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt onder Jasmine Laser Clinics verstaan: Jasmine Laser Clinics gevestigd aan de Van Baerlestraat 160 te Amsterdam en de aan Jasmine Laser Clinics verbonden huidtherapeuten. De aan Jasmine Laser Clinics verbonden huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.

1.2.  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan degene die Jasmine Laser Clinics opdracht geeft tot behandeling.

1.3.  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4.  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Jasmine Laser Clinics.

1.5.  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Jasmine Laser Clinics voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6.  De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst

2.1.  De overeenkomst tussen Jasmine Laser Clinics en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Jasmine Laser Clinics tot behandeling.

2.2.  Jasmine Laser Clinics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.3.  Wanneer een betaling is gedaan aan Jasmine Laser Clinics, kan de client geen geld terug krijgen. Wel kan de client een voucher krijgen met het overige bedrag en deze weggeven of op een later moment zelf gebruiken. Tevens zouden de overige behandelingen ook overgenomen mogen worden door iemand anders.

2.4.  Een uitzondering op 2.3 is wanneer de client wegens ziekte niet meer behandeld mag worden. Jasmine Laser Clinics wilt dan een brief van de huisarts/specialist als bewijs hiervan. De kosten kunnen dan teruggegeven worden.

2.4.  Opzegging of opschorting van de overeenkomst is ook mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Jasmine Laser Clinics of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede cliënten of hun bezoek.

2.5.   Wanneer de cliënt een pakket heeft aangeschaft bij Jasmine Laser Clinics, is deze geldig voor onbepaalde tijd.

 1. Toestemming

3.1.  De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst via de Ipad, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Jasmine Laser Clinics door het invullen en ondertekenen van het digitale intakeformulier van Jasmine Laser Clinics.

3.2.  Jasmine Laser Clinics kan van de cliënt/patiënt verlangen dat deze zijn toestemming digitaal via de Ipad bevestigd.

3.3.  De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.4.  In het geval de cliënt/patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Jasmine Laser Clinics geen behandeling (meer) verrichten.

 1. Informatie

De cliënt/patiënt dient Jasmine Laser Clinics tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 1. Tarieven en zorgverzekering

5.1.  Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2.  De cliënt/patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 1. Betaling

6.1.  De cliënt/patiënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2.   Indien Jasmine Laser Clinics de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Jasmine Laser Clinics onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3.  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.4.  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5.  In het geval de cliënt/patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Jasmine Laser Clinics is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Jasmine Laser Clinics is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.

6.6.  Bij betalingsachterstand is Jasmine Laser Clinics bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe constante betaling.

6.7.  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Jasmine Laser Clinics indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Jasmine Laser Clinics instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7.  De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt.

 1. Annulering

7.1.  In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Jasmine Laser Clinics af te zeggen.

7.2.  Zegt de cliënt/patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3.  Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Jasmine Laser Clinics is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Jasmine Laser Clinics, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Jasmine Laser Clinics leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Jasmine Laser Clinics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Jasmine Laser Clinics is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Jasmine Laser Clinics.

8.2 Jasmine Laser Clinics kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Jasmine Laser Clinics is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.4 Jasmine Laser Clinics is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

 1. Klachten

9.1.  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling door Jasmine Laser Clinics, meldt de cliënt/patiënt dit per e-mail zo snel mogelijk aan Jasmine Laser Clinics, binnen 48 uur. Jasmine Laser Clinics en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 1. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Toepasselijk recht

Op de tussen Jasmine Laser Clinics en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging

12.1. Jasmine Laser Clinics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzingen

12.2. Wijzigen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.jasminelaserclinics.nl) ter kennis van de cliënt/patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Soprano Ice Laser

Benieuwd hoe de Soprano Ice Laser 100% pijnloos, veilig en definitief onthaard?

Bekijk hier hoe de geavanceerde lasertechniek werkt.

Contact

Van Baerlestraat 160
1071 BG Amsterdam

+31 020 219 4626
info@jasminelaserclinics.nl

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier onze voorwaarden

Openingstijden

Maandag          09.30 tot 21.00 uur
Dinsdag            09.30 tot 18.00 uur
Woensdag        09.30 tot 18.00 uur
Donderdag       09.30 tot 21.00 uur
Vrijdag              09.30 tot 18.00 uur
Zaterdag           09.30 tot 18.00 uur
Zondag             09.30 tot 18.00 uur

In overleg kunt u op een afwijkende tijd behandeld worden.

Aangesloten bij

kwaliteitsregisterparamediciNVH logo zonder achtergrond

Copyright © 2021 Jasmine Laser Clinics